Spring/Summer 2023

"ECONOMY CLASS"
Photo: Chen Yu Wei
Model: Shunin / Cali & Puzu / Shinsuke / 信君